آموزش دوخت دامن در سال 2020

آموزش دوخت دامن

دوخت دامن

دوخت دامن:روش های اندازه گیری دامن و دوخت دامن درس دامن را در دوره نازک دوزی کامل آموزش داده ایم دوخت دامن بسیار کار آسانی است که با خواندن این مطلب به راحتی دوخت دامن را یاد میگیرید برای دوخت دامن ابتدا کافیست الگوی اولیه آن را یاد بگیرید تا دوخت تمامی دامن هارا یاد بگیرید

1-کمر:نواری به دور گود ترین قسمت بدن بطور ازاد ببندید دور این قسمت را اندازه ،بگیرید،متر را به طور عادی بگیرید(به بدن فشار نیاورد،آزاد باشد)
2-باسن:پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمررا اندازه بگیرید متر را بهطور عادی بگیرید.(به بدن فشار نیاورد آزاد نیز نباشد)
3-بلندی باسن:از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله وسط،پشتو پهلو اندازه بگیرید.
4-بلندی دامن:بستگی به مدل دارد بلندی دامن را در فاصله خط پهلو و وسط جلو اندازه بگیرید.
اندازه لازم برای رسم الگو اولیه دامن-سایز38
کمر:68سانتیمتر
باسن:93سانتیمتر
بلندی باسن:21سانتیمتر
بلندی دامن:دلخواه

دوخت دامن

الگو اولیه دوخت دامن

ابتدا از نقطه فرضی1 دو خط عمود بر هم رسم کنید.
1-2: یک دوم باسن+1.5سانتیمتر،از نقطه2خطی عمود به سمت پایین رسم کنید.
1-3:بلندی دامن،از نقطه3خطی عمود در عرض الگو رسم کنید تا نقطه 4 به دست آید.
1-5:بلندی باسن،از نقطه 5 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید تا نقطه6 به دست آید
5-7:یک چهارم باسن+1.5سانتیمتر،از نقطه7 خطی عمود به سمت پایین رسم کنید تا نقطه 8بدست آید.
پشت دامن
1-9:یک چهارم کمر+4.25سانتیمتر
9-10: 1.25سانتیمتر
از نقطه 10دوخط مقطع تا نقطه 7و1رسم کنید.
خط 10-1 را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و نقاط11و12 را علامت بگارید.
از نقاط 11و12 دوخط عمود مقطع بر خط 10-1 به سمت پایین رسم کنید.
11-13: 14 سانتیمتر.
12-14: 12.5سانتیمتر.
در دو خط 13-11و14-12 دو ساسون به عرض 2سانتیمتررسم کنید.
خط اصلی پهلو و کمر را با خط کش منحنی رسم کنید.

جلو دامن

2-15: یک چهارم کمر+2.25سانتیمتر.
15-16: 1.25سانتیمتر.
از نقطه 16 دو خط مقطع تا نقاط 7و2 رسم کنید.
16-17: یک سوم خط 16-2 از نقطه 17 عمود مقطع بر خط 16-2به سمت پایین رسم کنید.
17-18: 10سانتیمتر.
درخط18-17ساسونی به عرض 2 سانتیمتر رسم کنید.
خط اصلی پهلو و کمر را با خط کش منحنی رسم کنید.
نکته: در افرادی که کمر و باسن بیشتر از 28 سانتیمتر باشد.
1-9: یک چهارم کمر+5.25سانتیمتر.
2-15: یک چهارم کمر+2.75سانتیمتر.
نکته:در افرادی که کمر و باسن آن کمتر از 15 سانتیمتر باشد.
1-9:یک چهارم کمر+3.25
2-15:یک چهارم کمر+1/75
عرض ساسون ها 1.5سانتیمتر میباشد.
دوخت دامن

ایراد های دامن در پرو:

1-شکم یا باسن برجسته:در این حالت دامن در خطوط روی شکم یا باسن کشیده میشود یا خط لبه دامن در وسط،جلو یا پشت بالا
می ایستد. برای رفع این ایراد اندام لازم را در روی الگو در خط کمر به خط وسط،جلووپشت اضافه کنید.
خط کمر جدید را رسم کنید. ساسونها را تا خط کمر جدید ادامه دهید.
نکته اندازه لازم در هنگام پرو مشخص میشود.
دوخت دامن

2-شکم یا پشت گود(فرو رفته):

در این حالت دامن در زیر خط کمر در جلو یا پشت چین های افقی کوچیکی میخورند.
برای رفع این ایراد اندام لازم را در روی الگو از خط کمر ،از خط وسط جلو یا خط وسط پشت پایین بیایید.
خط کمر جدید را رسم کنید.الگو را از خط کمر جدید قیچی کنید
نکته:اندازه لازم در هنگام پرو مشخص میشود.
دوخت دامن

3-برامدگی ران:

در این حالت دامن در عرض خط ران به اندام فشار می آورد وکشیده میشود.

روی الگو بلندی ران را مشخص کرده خط عرضی ران را رسم کنید.
اندازه لازم در خط ران به پهلو جلو و پشت اضافه کنید.
خط جدید پهلو را تا روی منحنی خط باسن اصلاح کنید.
نکته:اندازه لازم در هنگام اندازه گیری بدن یا هنگام پرو مشخص میشود.
دوخت دامن

4-شکم یا باسن بزرگ و برآمده:

در صورتی که بزرگی شکم به میزانی باشد که با اضافه کردن به خط کمر در جلو یا پشت(موزد1)
ایراد دامن رفع نشود باید به عرض الگو اضافه کرد.
الف-اگر ایراد در جلوی دامن باشد :خطی عمود موازی با وسط جلودر یک سوم خط کمر
تا لبه دامن رسم کنید.این خط را قیچی کنید،بین 2 تکه الگو به اندازه لازم اوزمان دهید .
در خط کمر ساسونی به عرض اوزمان به طول 10 سانتیمتر رسم کنید.
نکته:اندازه لازم را در زمان اندازه گیری بدن مشخص میشود.
ب-اگر این ایراد در پشت دامن باشد:خطی عمود و موازی با وسط پشت از انتهای ساسون 14سانتیمترتا لبه دامن
رسم کنید.این خط را قیچی کنید.بین دو تکه الگو به اندازه لازم اوزمان دهید.
در خط کمر ساسونی به عرض اوزمان+ساسون اولیه به طول 14 سانتیمتر رسم کنید.
نکته:اندازه لازم در هنگام پرو مشخص میشود.
دوخت دامن

آماده کردن الگو برای برش

1-الگوی دامن اولیه را از پارچه متقال یا پارچه اصلی با اضافه درز زیاد تهیه کنید.
2-ایراد اندام را بعد از پرو مشخص کنید.
3-روی الگو ایراد اندام را رفع کنید.
4-الگوی اصلاح شده را روی پارچه اصلی قرار دهید
میزان اضافه درز در پارچه اصلی:
خط کمر:1سانتیمتر
خط پهلو: 2سانتیمتر
خط لبه دامن: 3تا5سانتیمتر
خط وسط پشت:2تا5سانتیمتر میباشد.
5-دقت کنید که درمدل های مختلف دامن از الگوی اولیه بعد از رفع ایراد اندام استفاده کنید.
دوخت دامن

کمر های دوخت دامن

1کمربند راست:

ابن کمربند روی خط کمر قرار میگیرد.عرض آن 2.5تا8سانتیمتر میباشد.
برای رسم الگو مستطیلی به طول دور کمر و عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای کمر رسم کنید.
در سمت چپ الگو 3سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید.
خط وسط جلو،وسط پشت و پهلو را روی الگو مشخص کنید.خط تا را در عرض الگو رسم کنید.
نکته:الگو در راه(طول)پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +1سانتیمتر لایی میشود.
در صورتی که پارچه بیراه (عرض)استفاده شود،لازم است تمام کمر لایی شود.
نکته:در روی پارچه 1سانتیمتربرای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود.
دوخت دامن

2-کمربند منحنی:

این کمربند پایین خط کمر قرار میگیرد و عرض آن حداکثر 5سانتیمتر است.
روی الگو دامن از خط وسط جلو و پشت و پهلوها به اندازه مورد نظر برای کمر پایین بیایید.
خط جدید را رسم کنید. الگو را از این خط قیچی کنید.مستطیلی به طول کمر و عرض پهنای کمر بند رسم کنید.
خط وسط جلو و خط پهلو را روی الگوی کمربند مشخص کنید.
خطوطی در این یک دوم فاصله وسط جلو و وسط پشت تا پهلو روی الگو رسم کنید.
خط جدید کمر را از روی الگوی دامن یا اندام اندازه بگیرید.
روی الگو کمر بند خطوط تقسیم را قیچی کنید.به طوری که الگو در بالا جدا نشود.
در خطوط قیچی شده اوزمان دهید تا اندازه خط جدید کمر به دست آید 1.5سانتیمتر برای پایه دکمه به 2طرف الگو اضافه کنید
میتوانید به جای رسم الگوی کمربند،تکه های قیچی شده دامن را کنار هم قرار دهید.در خط پهلو0.25 سانتیمتر روی هم بیاورید
نکته:الگو را روی پارچه دولا قرار دهید خط بالای کمر دزد دارد و در یک سمت کمر لایی میشود.
دوخت دامن

3-کمر بند راست پایین تر از خط کمر:

این کمر بند پایین خط کمر قرار میگیرد و عرض آن حداکثر 2تا2.5سانتیمتر است.
روی الگو دامن از خط وسط جلو و پشت و پهلو حد اکثر تا 5 سانتیمتر پایین بیایید.
خط جدید کمر را رسم کنید الگو را از خط جدید قیچی کنید.
خط جدید کمر را اندازه بگیرید،الگویی مانند کمربند راست رسم کنید که طول آن به اندازه خط جدید کمر و عرض
آن دوبرابرپهنای مورد نظر برای کمر باشد. مقدار چایه دکمه را میتوانید 3سانتیمتر در چپ الگو یا 1.5 سانتیمتر به
دوطرف اضافه کنید
نکته:الگو در راه پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر به اضافه 1سانتیمتر لایی میشود.
دوخت دامن

4-کمر بند سنجاقدار:

 این دامن کمر بند جداگانه ندارد و فقط در کمر سجاف میشود.روی الگوی دامن خط سجاف را موازی خط کمر رسم کنید
عرض سجاف 5سانتیمتر میباشد و الگوی سجاف را روی کاغذ جداگانه رولت کنید. در روی الگوی رولت شده
ساسون هارا ببندید و تکه های جلو و پشت را از خط پهلو کنار هم قرار دهید.
نکته:الگو را ازخط وسط جلو روی دو لای بسته پارچه قرار دهید تمام سجاف لایی میشود.
دوخت دامن

5-کمربند سرخود

دامن کمبربند جداگانه ندارد و عرض کمربند به الگو اضافه میشود و بالاتر از خط کمر قرار میگیرد،عرض الگوی کمر
حداکثر 5سانتیمتر است.روی الگوی دامن از وسط جلو،وسط پشت،پهلو ها و ساسونه ابه اندازه پهنای مورد نظر
برای کمر بالا بروید دقت کنید که خط ساسون ها و خطوط پهلو به طور عمود و موازی با وسط جلو و پشت امتداد پیدا
نکند خط کمر جدید را موازی با خط اصلی کمر رسم کنید.خط اصلی کمر،خط سجاف میباشد.
کاغذی زیر الگو قرار دهید،الگوی سجاف را بر روی آن رولت کنید.ساسونها را در روی الگوی سجاف ببندید سجاف در پهلو ها درز میخورد
نکته:سجاف جلو از خط وسط روی دولای بسته  قرار میگیرد.سجاف پشت روی دو لای باز قرار میگیرد.تمامی سجاف لایی میشود.
دوخت دامن

الگوی دوخت دامن راسته(ساده)

از الگوی دامن اولیه استفاده کنید. نقاط 1و2را در خط کمر و خط لبه دامن در وسط پشت علامت بگذارید.
2-3: 1سانتیمتر،نقاط1و3را با خطی به هم وصل کنید.
نقطه4 را در خط لبه دامن در پهلو مشخص کنید.
4-5: 2.5سانتیمتر ،نقطه 5را با خطی به منحنی باسن وصل کنید.
طول خط عمود و اوریپ را یکسان کنید.خط لبه دامن را اصلاح کنید.
در الگوی جلو در خط پهلو مانند الگوی پشت عمل کنید.
دوخت دامن
دوخت دامن

دوخت دامن با برش عمودی (شانل)

از الگوی دامن اولیه یا راسته استفاده کنید.
جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید ساسون را به خط عمودی منتقل کنید.
پشت:یک دوم خط کمر را منهای1سانتیمتر از خط وسط پشت روی الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید.
ساسون 14سانتیمتر را به خط عمودی منتقل کنید ساسون12.5سانتیمتر را میتوانید به یک دوم خط کمر از خط برش تا خط پهلو منتقل کنید.
چلو و پشت:الکو را از روی خط برش قیچی کنید. ساسون های واقع در خط برش را بچینید.
نکته:خط وسط جلو و وسط پشتدر هنگام برش پارچه روی دو لای بسته قرار میگیرد.زیپ این دامن در پهلو دوخته میشود.
دوخت دامن شانل

دوخت دامن فون ساده

از الگو دامن اولیه استفاده کنید.
جلو:در خط کمر 2ساسون به عرض1سانتیمتر و طول 10 سانتیمتر در نقاط یک سوم خط کمر را رسم کنید.
از انتهای 2 ساسون دو خط عمود تا لبه دامن رسم کنید.
پشت:در خط کمر 2ساسون به عرض 1سانتیمتر و طول 10 سانتیمتر در نقاط یک سوم خط کمر رسم کنید از انتهای دو ساسون دو خط عمود تا لبه دامن رسم کنید.یک ساسون  در فاصله یک دوم خط کمر به عرض 2سانتیمتر و به طول 12 سانتیمتر رسم کنید.
جلو و پشت:خطوط عمودی را از لبه دامن تازیر ساسون ها قیچی کنید.ساسون های 2سانتیمتر را ببندید.در خطوط باز شده در لبع دامن اوزمان دهید.
کنترل کنید عرض اوزمان ها در لبه دامن یکسان باشد.
در خط پهلو 2.5سانتیمتر به لبه دامن اضافه کنید و خطی تا منحنی باسن رسم کنید.طول خط اوریپ و عمود بکسان کنید
نکته:خط وسط پشت و وسط جلو در راه پارچه قرار میگیرد. زیپ این دامن میتواند در وسط پشت یا پهلو قرار گیرد.
دوخت دام فون ساده
دوخت دام فون ساده

دوخت دامن فون تنگ

از الگوی اولیه دامن استفاده کنید.
مراحل رسم الگو تا تغییرات ساسون رو رسم خطوط عمود بر لبه یدامن مانند فون ساده انجام دهید.
خطوط عمودی را از لبه تا زیر ساسون ها قیچی کنید.خطوط به اندازه ی مورد نظر طبق مدل اوزمان دهید.
ساسون هارا به اندازه ای که روی هم می آید،ببندید.
کنترل کنید عرض اوزمان ها در لبه دامن یکسان باشد.
دوخت دام فون تنگ
مقدار باقی مانده از عرض ساسون در جلو را به صورت یک ساسون در یک سوم خط کمر به طول 10سانتیمتر رسم کنید.
(در صورتی که این مقدار کم باشد میتوانید از خط پهلو روی کمر حذف کنید) مقدار باقی مانده ار عرض ساسون پشت را به عرض ساسون 2سانتیمتری منتقل کنید.
(در صورتی که این مقدار کم باشد میتوانید از خط پهلو روی کمر حذف کنید.در صورتی که این مقدار بیشتر از 1سانتیمتر باشد
در پشت 2 ساسون نقاط یک سوم به عرض یکسان رسم کرده،ساسون 2سانتیمتری را حذف کنید)
در خط پهلو 2.5 سانتیمتر به لبه دامن اضافه کنیدو خطی تا منحنی باسن رسم  کنید.طول اریپ و عمود را یکسان کنید.
نکته:خط وسط پشت و خط وسط جلو در راه پارچه قرار میگیرد،زیپ این دامن میتواند در وسط پشت یا پهلو قرار گیرد.
دوخت دام فون تنگ

دامن فون گشاد

از الگوی دامن اولیه استفاده کنید.
جلو:یک سوم خط کمر از وسط جلو علامت بزنید. از این نقطه خطی عمود تا لبه دامن رسم کنید.
از انتهای ساسون خط عمود دیگری تا لبه دامن رسم  کنید.
پشت:طول ساسون ها را به 10 سانتیمتر تبدیل کنید.از انتهای ساسون ها 2خط عمود تا لبه دامن رسم کنید.
دوخت دام فون گشاد
جلو و پشت:خطوط عمودس را از لبه دامن تا زیر ساسون ها قیچی کنید.خط عمودی نزدیک به وسط جلو تا خط کمر قیچی کنید به طوریکه الگو در خط کمر از هم جدا نشوند.
ساسون هارا ببندید.در خطوط باز شده لبه دامن اوزمان دهید.
کنترل کنید عرض اوزمان ها در لبه دامن باهم یکسان باشد.
در خط پهلو 2.5سانتیمتر به لبه دامن اضافه کنید و خطی تا منحنی باسن رسم کنید.طول خط اوریپ و عمود را یکسان کنید.
نکته:خط جلو و خط وسط پشت روی راه پارجه قرار میگیرد.زیپ این دامن میتواند در وسط پشت یا پهلو قرار بگیرد.
دوخت دام فون گشاد

دوخت دامن فون چهار ترک:

الگوی این دامن مانند دامن فون اس فقط طرزقرار گرفتن الگو در روی پارچه با دامن فون تفاوت دارد و روی الگوی
دامن فون نقاط2و1را در دوطرف خط باسن علامت بگذارید.
نقطه3،یک دوم فاصله نقاط 1و2است.نقاط4و5را در دوطرف خط لبه دامن مشخص کنید.(نقطه 5 در خط لبه پهلوی دامن قبل از 2.5سانتیمتر خط پهلو علامت زده شود.)
نقطه 6،یک دوم فاصله نقاط 4و5است خط6-3 خط تعادل یا راه پارچه میباشد.هنگام قرار دادن الگو بر روی
پارچه خز3-6 روی راه پارچه قرار میگیرد.
نکته: از دامن فون ساده یا گشاد استفاده کنید
دوخت دام فون چهار ترک

دوخت دامن فون شش ترک

در روی الگو دامن نقاط2-1 را در دو طرف خط باسن مشخص کنید.
نقاط3و4را در دو طرف خط لبه دامن علامت بزنید.
1-5: یک سوم خط 2-1
3-6: یک سوم خط 4-3
خط ترک را با وصل نقاط6-5 و امتداد آن تا خط کمر رسم کنید.
الگوی جلو و پشت را از روی خط ترک قیچی کنید.در ترک پهلو نقطه 7 را در یک دوم فاصله نقاط5-2و نقطه
8را در یک دوم فاصله نقاط4-6مشخص کنید.خط8-7را رسم کنید.
این خط،خط تعادل یا راه پارچه میباشد هنگام قرار دادن الگو روی پارچه ترک وسط جلو و پشت روی دو لای بسته پارچه
قرار میگیرد و ترک پهلو از خط 8-7 روی راه پارچه قرار میگیرد.
نکته:در صورتی که از دامن فون ساده استفاده شود در الگوی پشت ساسون را به خط ترک منتقل کنید. این دامن در
پهلو زیپ دارد.
دوخت دام فون شش ترک

دامن ترک گوده دار

از الگوی دامن اولیه استفاده کنید.
خط پهلو و ساسون هارا از الگو حذف کنید خط جدید پهلو را در یک دوم خط باسن و لبه دامن رسم کنید.
خطوط ترک را در یک سوم خط باسن و لبه دامن از وسط جلو و وسط پشت رسم کنید.خطوط ترک را تا خط کمر
امتداد دهید.
در هر خط ترک ساسونی به عرض 3 سانتیمتر به طول 12 سانتیمتر به 2 طرف خط ترک رسم کنید.
در یک دوم طول دامن خطی افقی به عنوان خط موازنه رسم کنید. فاصله این خط تا لبه دامن
طبق مدل متغیر است. الگو را از خطوط ترک قیچی کنید.
دوخت دام ترک گوده دار

الگوی گوده:

خط2-1 را برابر فاصله طول خط موازنه تا لبه دامن رسم کنید. عرض گوده را از نقطه 2به
اندازه 20تا40سانتیمتر به طور یکسان به دو طرف جدا کنید.نقاط3و4را علامت بکذارید.
دقت کنید خط 2-1و4-3 بر هم عمود باشند.
خط 2-1و4-1 را رسم کنید.
طول خط اوریپ3-1و4-1را با خط عمود 2-1برابر بسازید
خط لبه الگو را به شکل منحنی رسم کنید.
هنگام قرار گرفتن بر روی پارچه خط2-1 خط تعادل یا راه پارچه است.
نکته:در صورتی که طبق مدل الگو کوده در لبه دامن به صورت زاویه دار باشد.خط1-2را
به اندازه دلخواه ادامه و دو خط اوریپ تا دو طرف خط لبه گوده رسم کنید.
الگوی گوده

دامن ترک لبه گشاد

از الگوی دامن اولیه استفاده کنید. خط پهلو و ساسون هارا از الگو حذف کنید خط جدید پهلو را در یک دوم باسن
و لبه دامن رسم کنید. در خط کمر از وسط پشت و وسط جلو به اندازه یک چهارم کمر+3.25سانتیمتر داخل شوید.
منحنی پهلو را از کمر تا باسن رسم کنید.
خطوط ترک را در یک دوم خط باسن و لبه  دامن از وسط جلو و وسط پشت رسم کنید خطوط ترک را تا خط کمر
امتداد دهید . در هر خط ترک ساسونی به عرض3سانتیمتر به سمت خط وسط رسم کنید.
خط ساسون را با کمی انحنای به داخل از حالت زاویه دار خارج کنید.
در یک دوم طول دامن خطی افقی به عنوان خط موازنه رسم کنید. فاصله این خط تا لبه دامن با توجه به مدل متغیر است
الگو را از روی خطوط ترک قیچی کنید.
دوخت دامن ترک لبه گشاد
اوزمان لبه
به لبه هر ترک در دو طرف 3تا15سانتیمتر اوزمان دهید.
دو خط اوریپ تا خط موازنه رسم کنید.
طول خط اوریپ اوزمان را با خط عمود یکسان کنید.
خط لبه ترک را با خط منحنی اصلاح کنید.
خط اوریپ اوزمان را 0.3 سانتیمتر به داخل انحنا دهید،تا در الگو زاویه ایجاد نشود.
دوخت دامن ترک لبه گشاد
دوخت دامن شش ترک لبه گشاد

دامن کلوش ساده (دوکلوش)

از نقطه فرضی 1دو خط عمود بر هم رسم میکنیم .
1-2:یک سوم کمر منهای 1سانتیمتر
1-3:یک سوم کمر منهای 1سانتیمتر
1-4:اندازه خط 2-1+بلندی دامن(4-2برابر با بلندی دامن)
1-5:اندازه خط3-1+بلندی دامن(5-3برابر با بلندی دامن)
خط کمر و لبه دامن را رسم کنید
نکته:ایندامن یکبار از پارچه دو لا تهیه شده و یک درز در وسط پشت دارد. میتوانید الگو را دو بار از
پارجه یک لا تهیه کنید که در این صورت در پهلو درز دارد.
دوخت دامن کلشو ساده

دامن کلوش تنگ(یک کلوش)

از نقطه فرضی 1دو خط عمود بر هم رسم کنید.
1-2:یک سوم کمر کنهای1سانتیمتر،ضبدر2
1-3:بک سوم کمر منهای1سانتیمتر،ضبدر2
1-4:اندازه خط2-1+بلندی دامن (4-2 برابر با بلندی دامن)
1-5:اندازه خط 3-1+بلندی دامن(5-3برابر با بلندی دامن)
خط کمر و لبه دامن را رسم کنید
نکته:این دامن یکبار از پارچه یک لا تهیه شده و یک درز در وسط پشت دارد برای این دامن از پارچه عریض
استفاده کنید.
دامن کلوش تنگ

دامن کلوش گشاد(چهار کلوش)

از نقطه فرضی 1دو خط عمود بر هم رسم کنید.
1-2:یک سوم کمر منهای 1سانتیمتر تقسیم بر2
1-3:یک سوم کمر منهای1 سانتیمتر تقسیم بر 2
1-4: اندازه خط 2-1+بلندی دامن(4-2برابر با بلندی دامن)
1-5:اندازه خط 3-1+بلندی دامن(5-3برابر با بلندی دامن)
خط کمر و لبه دامن را رسم کنید.
نکته:این دامن 2 بار از پارچه دو لا تهیه شده و در پهلو درز دارد.وسط پشت را میتوانید روی دو لای بسته یا باز قرار دهید.
دوخت دامن کلشو گشاد

نکاتی درباره دامن های کلوش

1-دامن های کلوش را به صورت چین دار میتوان تهیه کرد.
برای این کار هنگام رسم الگوی دامن اندازه 2-1و3-1 را طبق اندازه چین دار،دو یا سه برابر کنید در این صورت
الگو به صورت چین دار رسم میشود.
2-هر کدام از دامن ها را میتوان به صورت پلیسه سوله تهیه کرد.
ابتدا لبه دامن را تو بگذارید.خط کمر را با کوک مشخص کنید وآن را بعد از پلیسه کردن قیچی کنید.
3-در کلیه دامن ها کلوش بهتر است بعد از برش دامن از خط کمر چند روز به صورت آویخته
نگاه دارید،سپس الگو را روی دامن قرار دهید.
خط لبه دامن را اصلاح کنید و دامن را بدوزید.
نکات دامن های کلوش

دامن های چین دار

دامن های چین دار ساده:
مستقیما روی پارچه کار کنید
پارچه مستطیل شکل به عرض 2برابر باسن به طول بلندی دامن تهیه کنید.
مقدار گشادی میتواند دو یا سه برابر باسن یا کمر باشد.
درز دامن را بدوزید،زیپ را در محل خود بدوزید.لبه دامن را تو بگذارید.
خط کمر را با بخیه درش 2تا3 ردیف چرخ کاری کنید.
نخ های زیر چرخ را همزمان با هم بکشید تا خط کمر به اندازه کمر بشود.الگوی کمربند راست را تهیه کنید
و به دامن وصل کنید.
نکته:در صورتی که بخواهید کمر دامن کشدوزی شود الگوی کمربند راست را به اندازه گشادی دامن تهیه کنید وآن را به خط کمر دوخته و کشدوزی کنید.
نکته:میتوانید عرض کمر و سجاف را به بلندی دامن اضافه کنید. خط کمر را دوخته و کشدوزی کنید.
دوخت دامن های چین دار

دامن کم چین:

در صورتی که گشادی دامن کم باشد و بلندی دامن از خط زانو به پایین باشد،مقدار پارچه را برای جلو و پشت
به طور جداگانه تهیه کنید. قسمت جلو و پشت دامن را تا بزنید.
خط کمر،پهلو،وسط پشت را مشخص کنید.
از خط کمر روی خط وسط جلو و خط وسط پشت 1.25-1.5 سانتیمتر پایین بیایید.
خزی اوریپ با کمی انحنای  به داخل تا پهلو رسم کنید. پارجه را از این خط قیچی کنید.
نکته:گشادی این دامن حد اکثر1.5برابر باسن است.
نکته:در این دامن از کمر کش سر خود نمیتوان استفاده کرد.
دوخت دامن های کم چین

دامن های پیلی دار

دامن های راسته با پیلی یک طرفه

از الگوی دامن راسته استفاده کنید
پیلی روی پا:
جلو: خط پیلی را در یک دوم خط کمر رسم کنید.
ساسون را به خط پیلی منتقل کنید الگو را از خط پیلی قیچی کنید
روی کاغذ جداگانه سه خط موازی با فاصله 8 سانتیمتر به طول دامن رسم کنید.
تکه وسط الگو را از خط پیلی در کنار سه خط موازی بچسبانید.پیلی را به سمت پهلو تا بزنید
تکه پهلوی الگو را در سمت دیگر سه خط موازی بچسبانید.
دقت کنید که خط باسن و خط لبه و خط کمر در دو تکه در امتداد هم قرار بگیرند.در حالتی که پیلی بسته باشد،
خط کمر و لبه را رولت کنید.
پشت:خط پیلی را در یک دوم کمر منهای 1سانتیمتر رسم کنید.
مراحل تکمیل الگو را مانند الگوی جلو انحام دهید.
یکی از ساسون هارا به خط پیلی منتقل کنید، ساسون دوم را به یک دوم خط پیلی تا خط پهلو انتقال دهید.
نکته:اگر از الگوی دامن اولیه استفاده میکنید.اوزمان پیلی در خط لبه در هر قسمت 1سانتیمتر از اوزمان خط کمر بیشتر باشد.
دامن پیلی دار

پیلی خط وسط:

خط موازی با وسط جلو یا وسط پشت به فاصله 8 سانتیمتر رسم کنید. الگو را از خط پیلی(خط وسط جلو-خط وسط پشت)
تازده خط کمر را رولت کنید.
نکته: اگر از الگوی دامن اولیه استفاده میکنید،عرض اوزماندر لبه دامن 1سانتیمتر بیشتر از خط کمر باشد.
پیلی خط وسط

دامن راسته با پیلی دو طرفه

پیلی روی پا :

جلو:خط پیلی را در یک دوم خط کمر رسم کنید.
ساسون را به خط پیلی منتقل کنید،الگو را از خط پیلی قیچی کنید. روی کاغذ جداگانه 5 خط موازی با یکدیگر به فاصله8سانتیمتر و به طول دامن رسم کنید.
تکه وسط جلو را در کنار 5 خط موازی بچسبانید پیلی هارا از خط پیلی به سمت خط وسط پیلی تا بزنید.
تکه پهلوی الگو را در سمت دیگر خطوط موازی بچسبانید.
دقت کنید که خطط باسن و خطلبه و خط کمر دو تکه در امتداد هم قرار بگیرند.
در حالتی که پیلی بسته باشد خط کمر و لبه را رولت کنید.
پشت:خط پیلی را در یک دوم منهای1سانتیمتر رسم کنید. مراحل تکمیل الگو را مانند جلو انحام دهید.
یکی از ساسون هارا به خط پیلی منتقل کنید،ساسون دوم را به یک دوم خط پیلی تا پهلو انتقال دهید.
نکته:اگر از دامن اولیه استفاده میکنید،اوزمان پیلی در خط لبه در هر قسمت 1سانتیمتراز اوزمان خط کمر بیشتر باشد.
دامن پیلی روی پا

پیلی خط وسط:

دو خط موازی با خط وسط جلو یا پشت به فاصله 8سانتیمتر رسم کنید.
الگو را از خط پیلی تا بزنید،خط کمر را قیچی کنید.
نکته:اگر از الگوی دامن اولیه استفاده میکنید،عرض اوزمان در لبه دامن در هر قسمت 1سانتیمتر خط کمر بیشتر باشد.
دامن پیلی خط وسط

دامن با چند پیلی:

پیلی یک طرفه روی پا:
خط استاندارد پیلی را (یک دوم خط کمر د جلو و یک دوم خط کمر منهای 1سانتیمتر در پشت)رسم کنید.
از خط پیلی اصلی به اندازه فاصله ی پیلی به سمت جلو جدا کرده و خط پیلی بعدی را رسم کنید.
از خط پیلی اصلی به اندازه فاصله ی پیلی به سمت پهلو جدا کرده و خط پیلی بعدی را رسم کنید.
دامن پیلی یک طرفه روی پا
ساسون هارا به تعداد پیلی ها تقسیم کنید و به کنار هر خط پیلی منتقل کنید.
خطوط پیلی را قیچی کرده دو برابر فاصله ی پیلی اوزمان دهید
پیلی هارا بسته خط کمر و لبه را رولت کنید.
نکته:فاصله ی خطوط پیلی با توجه به مدل تغییر میکند.
دامن پیلی یک طرفه روی پا

پیلی یک طرفه خط وسط

تعداد پیلی فرد

خطوط پیلی را موازی با خط وسط جلو به اندازه ی فاصله ی پیلی به سمت پیلی جدا کرده،رسم کنید.
خطوط پیلی را قیچی کرده دو برابر فاصله ی پیلی اوازمان دهید.
به خط وسط جلو برابر با فاصله ی پیلی(یک دوم اوازمان های دیگر) اوازمان دهید.
دامن پیلی یک طرفه خط وسط
دامن پیلی یک طرفه خط وسط
پیلی را بسته و خط کمر و خط لبه را رئلت کنید.
نکته:در صورتیکه خطوط پیلی به ساسون نزدیک میشود میتوانید ساسون را به تعداد پیلی ها تقسیم کنید و به کنار هرخط پیلی منتقل کنید. و فاصله خطوط پیلی با توجه به مدل تغییر میکنند.
دامن پیلی یک طرفه خط وسط

پیلی یک طرفه خط وسط

تعدا پیلی زوج

خط پیلی اول را موازی با خط وسط جلو به اندازه ی یک دوم فاصله ی پیلی رسم کنید.
خط پیلی های بعدی را به اندازه ی فاصله ی پیلی به سمت پهلو از خط پیلی اول جدا کرده رسم کنید.
خطوط پیلی را قیچی کرده دو برابر فاصله ی یلی اوازمان دهید.
پیلی هارا بسته و خط کمر و لبه را رولت کنید.
نکته:در صورتیکه خطوط پیلی به ساسون نزدیک شود میتوانید ساسون را به تعداد پیلی ها تقسیم کنید و به کنار هر خط پیلی کنید
نکته2:فاصله خطوط پیلی را با توجه به مدل تغییر میکنند.
دامن پیلی یک طرفه خط وسط

پیلی دو طرفه روی پا(داخل هم)

خط استاندارد پیلی را رسم کنید.
خط پیلی را قیچی کرده و با توجه به تعداد پیلی ها برای هر پیلی 4 اوازمان اضافه کنید.
در صورتیکه طبق مدل عرض پیلی زیری کمتر باشد باید اوازمانهای مربوط به آن پیلی (4 اوازمان وسط)
عرض کمتری داشته باشد.
پیلی دو طرفه روی پا

پیلی 2 طرفه خط وسط (داخل هم)

با توجه به تعداد پیلی ها برای هر پیلی 2 اوازمان به خط وسط جلو یا پشت اضافه کنید.
در صورتیکه طبق  مدل عرض پیلی زیری کمتر باشد،باید اوازمانهای مربوط به آن عرض کمتری داشته باشد.
پیلی دو طرفه روی پا

دامن پلیسه

مستقیما روی پارچه کار کنید.
پارچه را به عرض سه برابر باسن + اضافه درز و به طول بلندی دامن + اضافه درز تهیه کنید.
لبه دامن را تو بگذارید،عرض پیلی ها را محاسبه کنید.
(باسن+2)تقسیم بر فاصله پیلی=تعداد پیلی
(باسن+2)تقسیم بر تعداد پیلی=فاصله پیلی
فاصله پیلی ضبدر 2سانتیمتر=زیر پیلی(اوازمان)
پشت پارچه خطی به فاصله 2سانتیمتر برای اضافه درز رسم کنید.
به اندازه یک دوم زیر پیلی(اوازمان)جدا کرده و خط عمود دوم را رسم کنید. به اندازه فاصله پیلی جدا کرده خط عمود دیگری رسم کنید. به اندازه زیر پیلی (اوازمان)جدا کرده و عمود بعدی را رسم کنید.
خطوطی عمود به اندازه فاصله پیلی و زیر پیلی (اوازمان)جدا کنید.تا تعداد پیلی های مورد نظر به دست آید.
بعد از آخرین فاصله پیلی به اندازه یک دوم زیر پیلی(اوازمان)جدا کرده و خطی عمود رسم کنید.
و بعد از آن 2سانتیمتر اضافه درز در نظر بگیرید.
از خط کمر به اندازه ی بلندی باسن پایین آمده خط باسن را رسم کنید.
تفاوت کمر و باسن را محاسبه کرده و به تعداد پیلی ها تقسیم کنید.عدد حاصل عرض ساسون میباشد
عرض ساسون را از کنار هر فاصله پیلی در خط کمر جدا کنید و خطی اریپ تا باسم رسم کنید.
دامن پلیسه
برای دوخت،ابتدا پیلی هارا از سمت  راست به چپ از خط لبه دامن تا باسن به روی هم آورده کوک زده و اتو کنید
و بعد از آ پیلی هارا از باسن تا کمر کوک زده و اتو کنید.
طبق مدل میتوانید پیلی ها را از داخل تا خط باسن چرخ کنید و یا پیلی هارا از کمر تا لبه آزاد بگذارید و فقط در خط کمر چرخ کنید.
در دامن های پیلی دار برای کودکان و یا پارچه های ظریف تفاوت کمر و باسن را محاسبه نکنید.

دوخت دامن اسکاتلندی

مانند دامن پلیسه عمل کنید.
20سانتیمتر در وسط جلو دامن بدون پیلی میباشد.
مقدار پارچه را به عرض لازم و طول دامن تهیه کنید.
مقدار پارچه سه برابر باسن یا (باسن-20)ضبدر 3 +40سانتیمتر+اضافه درز
(باسن-20)تقسیم بر فاصله پیلی=تعداد پیلی
(باسن-20)تقسیم بر تعداد پیلی=فاصله پیلی
فاصله پیلی ضبدر 2 =زیر پیلی(اوازمان)
لبه پایین دامن را تو بگذارید و در پشت پارچه خطوط پیلی را رسم کنید.
خط اول را به فاصله 5 سانتیمتر برای اضافه درز رسم کنید.
دو خط عمود به طول 10سانتیمتر رسم کنید.
خط عمود دیگر را به اندازه زیرپیلی (اوازمان)رسم کنید.
خط بعدی را به اندازه فاصله پیلی رسم کنید.
دامن اسکاتلندی
خطوطی عمود به اندازه زیر پیلی (اوازمان)و فاصله پیلی رسم کنید تا تعداد پیلی های مورد نظر به دست آید.
بعد از اخرین فاصله پیلی زیر پیلی (اوازمان) را جدا کنید و دو خط عمود دیگر به فاصله 10 سانتیمتر رسم کنید
بعد از آن 5سانتیمتر اضافه درز در نظر بگیرید.
تفاوت کمر و باسن را به تعداد پیلی ها تقسیم کنیدو از کنار خط فاصله پیلی ساسونی تا خط باسن رسم کنید.
این دامن زیپ ندارد و جلوی آن به صورت چپ و راست روی هم آمده و با دکمه و سنجاق تزئینی بسته میشود
مقدار اضافه درز 5سانتیمتر به صورت سجاف دکمه با ریشه تزئینی در می آید.
برای تهیه الگوی کمر،کمر را به اضافه 20سانتیمتر کنید و از کمر بند راست استفاده کنید.

دوخت دامن های برش دار

دامن های برش دار

دوخت دامن با برش افقی

از الگوی دوخت دامن اولیه استفاده کنید.
محل خط برش  و نوع حاشیه در پایین خط برش متفاوت بوده و طبق مدل  دلخواه میباشد.
ابتدا طول خط برش را تعیین کنید.در روی الگو از خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو علامت زده خط برش افقی را رسم کنید.
برای اندازه گیری طول برش در برش های پایین خط باسن از لبه دامن به سمت بالا علامت بزنید و در برش های بالا خط باسن اط خط کمر به پایین علامت بزنید.
خط برش افقی را قیچی کنید.
در برش هایی که بالای خط باسن قرار دارد میتوانید ساسون هارا تا خط برش ادامه داده و در روی الگوببندید
نوع دامن را در پایین خط برش مشخص کنید.
الگوی حاشیه را طبق مدل انتخاب کنید و بر اساس اندازه عرض خط در برش الگو به طول حاشیه تهیه کنید.
نکته:در برش های بالا خط باسن میتوانید از کمر سجافدار و یا کمر سرخود استفاده کنید.الگوی سجاف برش را دو بار روی پارچه قرار دهید.
نکته2:در برش های بالای خط باسن بهتر است از حاشیه کلوش استفاده نکنید.
دامن با برش افقی

دوخت دامن برش دار با حاشیه چین

از الگوی دامن اولیه یا راسته استفاده کنید.
خط برش را طبق مدل با شکل و اندازه دلخواه روی دامن رسم کنید.
اندازه برش در خط پهلو در جلو و پشت یکسان باشد.
الگو را از خط برش قیچی کنید.الگوی جلو و پشت را در پایین خط برش (حاشیه)به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید.
از نقاط تقسیم خطوطی عمود بر لبه ی دامن رسم کنید.الگو را از خطوط عمودی قیچی کنید.
روی کاغذ جداگانه دو خط افقی رسم کنید.
تکه های حاشیه جلو و پشت را از لبه دامن بر روی خط افقی قرار دهید.بین هر دو 3تا10 سانتیمتر اوازمان دهید.
خط برش را اصلاح کنید.
دامن برش دار با حاشیه چین
دامن برش دار با حاشیه چین

دوخت دامن برش دار با حاشیه کلوش

از الگوی دامن اولیه یا راسته استفاده کنید.
خط برش را طبق مدل با شکل و اندازه دلخواه روی دامن رسم کنید.
الگو را از خط برش قیچی کنید.
الگوی جلو و پشت را در پایین خط برش(حاشیه)شش قسمت مساوی تقسیم کنید.
از نقاط تقسیم خطوطی عمود بر لبه دامن رسم کنید.
دامن برش دار با حاشیه کلوش
خطوط عمودی را از سمت لبه دامن قیچی کنید.به طوری که الگو در خط برش از هم جدا نشود.
روی کاغذ جداگانه دو خط عمود رسم کنید.
تکه های حاشیه جلو و پشت را از بلندتریمن تکه در کنار خط عمود قرار دهید.
بین هر 2 تکه در لبه ی دامن اوازمانی بین 6تا15سانتیمتر بدهید.
مقدار اوازمان به اندازه ای است که نهایتا خط وسط جلو و خط وسط پشت و پهلو میتوانید در کنار خط عمودقرار بگیرد
و در امتداد هم زاویه 180 درجه تشکیل دهد.
بهتر است بعد از دادن اولین اوازمان طول تکه ها را بر روی اولین اوازمان اندازه گیری کنید و عرض اوازمانهای بعدی را با توجه به طول آن محاسبه کنید.
در نتیجه حاشیه کلوش تناسب بهتری پیدا میکند.
الگوی حاشیه جلو و پشت را تکمیل کنید و از خط وسط جلو و پشت روی دولای بسته قرار دهید.
دامن برش دار با حاشیه کلوش
دامن برش دار با حاشیه کلوش

دامن برش دار با حاشیه پلیسه:

از الگوی دامن اولیه یا راسته استفاده کنید.خط برش را طبق مدل با شکل و اندازه دلخواه در روی دامن رسم کنید.
الگو را از خط برش قیچی کنید.
دامن برش دار با حاشیه پلیسه
الگوی جلو و پشت را در پایین خط برش(حاشیه)از خط وسط روی کاغذ دولا رولت کنید.(الگو را گسترده کنید)
پارچه ای بطول حاشیه و به عرض سه برابر خط عرضی الگو تهیه کنید.
بر روی این پارجه خطوط پیلی را مانند دامن پلیسه محاسبه کرده و رسم کنید.پیلی هارا اتو کنید و آماده سازید.
الگوی گسترده حاشیه را بر روی دامن پلیسه ی آماده شده قرار دهید و خط برش را بر روی پیلی ها منتقل کنید.
دامن را از خط برش قیچی کنید.
پلیسه را برای جلو و پشت جداگانه تهیه کنید.
نکته: در خط پهلوی جلو و پشت در هر طرف به اندازه یک دوم اوازمان پیلی اضافه کنید.
دامن برش دار با حاشیه پلیسه

دوخت دامن لنگی

از الگوی دامن اولیه،راسته،فون استفاده کنید.
الگوی جلو را روی کاغذ دولا بصورت کامل رولت کنید.
در سمت چپ الگو بروی خط کمر اط انتهای ساسون جلو تا خط پهلو خطی عمود یا منحنی با توجه به مدل تا لبه،یا پهلوی سمت راست رسم کنید.
پهلوی سمت راست رسم کنید.
الگو را از خط طرح لنگی قیچی کنید.
تکه پایین الگو را کنار بگذارید.
الگوی لنگی را روی پارچه 2 لا قرار دهید.
الگوی پشت دامن را طبق مدل روی دو لای بسته یا باز قرار دهید.
نکته:اگر برش الگو به صورت نمایشی قرار بگیرد الگوی لنگی را از پارچه یک لا تهیه کنید.
الگوی اصلی جلوی دامن  را از پارچه دولای بسته تهیه کنید.
نکته2:اگر لنگی به صورت چپ و راست در خط کمر باز شود و طبق مدل از کمربند راست استفاده شود، به طول
کمر بند راست به میزان روی هم آمدن لنگی در خط کمر اضافه کنید.
نکته3:میتوانید خط طرح لنگی را سجاف کنید. الگوی سجاف را به شکل خط طرح لنگی به عرض 5 سانتیمتر تهیه کنید.
دامن لنگی

دوخت دامن لنگی پیلی دار

از الگوی دامن لنگی استفاده کنید.از خط کمر روی خط لنگی 3تا5سانتیمترداخل شده و خطی اریپ تا وسط جلو در کمر رسم کنید.
الگو را از این خط قیچی کنید.
خطوط پیلی را به تعداد دلخواه و طبق مدل روی خط کمر مشخص کنید.
خطوط پیلی را عمود با اریپ به سمت پایین تا لبه دامن رسم کنید.
خطوط را از سمت کمر قیچی کنید.به طوری که الگو در خط لبه از هم جدا نشود بین خطوط 2الی 4 سانتیمتر اوازمان دهید.(بعد از هر اوزمان پیلی را بسته،تکه بعدی را کنار اوازمان قرار دهید.)
ساسون را به خط پیلی منتقل کنید.پیلی ها را به روی هم تا زده خط  کمر را رولت کنید.
در صورت لزوم خط لبه دامن را اصلاح کنید.
این الگو،الگوی سمت راست میباشد و روی پارچه یک لا قرار میگیرد.
الگوی سمت چپ به صورت الگوی ستده روی پارچه یک لا قرار میگیرد.
دامن لنگی پیلی دار

دوخت دامن های جیب دار

جیب روی باسن در دامن
الگوی دامن دلخواه را رسم کنید.
از خط پهلو روی خط کمر 5تا12 سانتیمتر و از خط کمر در روی خط پهلو در جیب های کوتاه 5 تا 8 سانتیمتر و در جیب های
بلند 10 تا 15 سانتیمترداخل شوید.
خط دهانه جیب را طبق مدل  از کمر 8تا15 سانتیمترو از خط کمر روی پهلو 15 تا 20 سانتیمتر داخل شوید.
خط کیسه جیب را طبق مدل از کمر تا پهلو رسم کنید.
برای الگو کیسه جیب خط دهانه جیب،خط پهلو از دهانه تا کیسه جیب،خط کیسه جیب،خط دهانه و ساسون خط کمر را رولت کنید.
الگوی اصلی دامن را از خط دهانه جیب قیچی کنید.
نکته:اگر ساسون در تکه روی باسن روی خط دهانه قرار بگیرد،در همان مکان روی پارچه منتقل شده و دوخته میشود.
و در الگوی دامن و کیسه جیب مقدار باقی مانده ساسون از الگو حذف میشود.
نکته2:اگر ساسون بر روی دامن و بعد از خط دهانه ی جیب قرار بگیرد،روی دامن دوخته میشود و در الگوی تکه روی باسن و کیسه جیب از الگو حذف میشود.
دامن های جیب دار
دامن های جیب دار

استاندارد دکمه و سجاف در دوخت دامن های جلو باز

الگوی دامن را طبق مدل رسم کنید.
خط وسط جلو،خط دکمه و جادکمه میباشد.
در سمت چپ دکمه دوخته میشود و در سمت راست جا دکمه دوخته میشود.
روی خط وسط جلو جا دکمه هارا مشخص کنید.
اولین جا دکمه یک سانتیمتر پایین تر از خط کمر و به صورت افقی است.(این اندازه با توجه به عرض دکمه تغییر میکند)
و شروع آن 2میلی متر قبل از وسط جلو میباشد.
خط پایه دکمه را با فاصله 2.5سانتیمتر از خط وسط جلو موازی با آن رسم کنید(در پارچه های ظریف عرض پایه دکمه تا 1.5 سانتیمتر و در پارچه های ضخیم تا3.5 سانتیمتر قابل تغییر است)(اندازه پایه دکمه با توجه بع عرض دکمه تغییر میکند.)
خط سجاف را به فاصله 5سانتیمتر از خط پایه دکمه و موازی باآن رسم کنید.
الگو را از خط پایه دکمه بزنید،خط کمر و لبه دامن را روی سجاف رولت کنید.
سجاف معمولا لایی میشود.
نکته:در دامن های جلو باز 8ترک لبه گشاد و گوده دار اوزمان گشادی لبه یا گوده در خط وسط اضافه نمیشود.
دامن

آستر در دوخت دامن

1-آستر در دامن های ساده،فون،کلوش،و ترک های فون مانند الگوی اصلی دامن تهیه کنید.  در خط لبه اضافه درز در نظر نگیرید
2-آستر دامن های چین دار را از الگوی دامن فون یا کلوش تهیه کنید.
3-آستر دامن های پیلی دار را میتوانید از دامن فون تهیه کنید. و یا از الگوی دامن پیلی دار بدون اوازمان پیلی استفاده کرده و محل پیلی را در روی آستر به صورت چاک باز بگذارید.
4-در دامن های چپ و راستی آستر به خط لبه ی دامن دوخته میشود،بنابرین باید در خط لبه ی دامن اضافه درز منظور شود.(در صورتی که خط لبه سجاف شود،آستر از سجاف به بعد تهیه میشود.)
5-در دامن های کمر سر خود یا کمر سجاف دار ،آستر را از خط سجاف به پایین تهیه کنید.
6-ساسون های آستر را کوک زده،اتو کنید،ساسون ها در آستر چرخ کاری نمیشود.
7-درز وسط پشترا در آستر به اندازه ی بلندی زیپ +3سانتیمتر باز بگذارید.
8-بعد از دخت درز های آستر و تو گذاشتن لبه ،آن را داخل دامن قرار دهید،بطوریکه درز آستر و دامن به روی هم قرار بگیرد،سپس کمر و باسن را بدوزید.
9-اطراف زیپ را ازاد بگذارید.
10-اطراف چاک را میتوانید به فاصله 2سانتیمتر بیشتر به داخل تا زده و اتو کنید. و یا قیچی کرده سردوزی یا لبه دوزی کنید.همچنین میتوانید در دو طرف چاک آستر و پارچه اصلی را با استفاده از نوار به هم کنصل کنید.
11در چاک های روی هم میتوانید در صورت دلخواه اطراف چاک را در آُتر و لباس اصلی به هم بدوزید.
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

1 دیدگاه برای “آموزش دوخت دامن در سال 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *